AIUSA letter to POTUS re Asia trip

November 2, 2017